• Mengajarkan agama islam secara menyeluruh (kaffah)
  • Mengedepankan (balance) keseimbangan antara pengetahuan agama dan umum.
  • Memberikan sumbangan kepada umat berupa pendidikan.
  • Menciptakan lembaga pendidikan Islam yang menyiapkan calon ulama’ dan pemimpim dunia yang berwawasan Islam.
  • Untuk mencetak kader – kader muslim yang beriman dan bertaqwa, ihklas beramal, berakhlaq mulia berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta berwawasan keislaman yang berazaskan Ahli Sunnah wal jama’ah.